RUIMTE OM TE GROEIEN

SAMEN streven naar maximale leerKANSEN en succeservaring voor al onze kleuters en leerlingen.

Met de leerkracht als 'coach' die de kleuters en leerlingen in hun ontwikkeling 'vergezelt' en zo het welbevinden en de wederzijdse  BETROKKENHEID verhoogt.

Steeds met een OPEN KIJK, met een trotse en kritische blik kijken naar wat al aanwezig is en wat we reeds doen op school. Maar ook met een actieve blik durven kijken. Een blik die opent, grenzen verlegt en ons nieuwe perspectieven toont.

 
 

schooleigen christelijke identiteit

Onze school wil vanuit haar christelijk geïnspireerd mensbeeld waarden duiden en voorleven:

 •     Dienstbaarheid
 •     Vergevingsgezindheid
 •     Soberheid
 •     Leren delen
 •     Rechtvaardigheid
 •     Kansen geven volgens ieders behoefte
 •     Eerlijkheid
res_IMGP7007.JPG

We scheppen ruimte voor vreugde en verwondering, hoop en dankbaarheid. Vanuit het geloof in elke mens willen we  samen groeien in respect voor elkaar dankzij het verschil in mogelijkheden, sociale of culturele achtergrond. Vanuit de hoop willen wij ons allen bemoedigen om te blijven werken aan een wereld waarin, naar Jezus’ voorbeeld, vrede en rechtvaardigheid centraal staan.

Uniciteit en verbondenheid. Verbonden
met anderen, met zichzelf, met de wereld, met de gemeenschap en met God. We willen hieraan werken door: Aansluitend bij het liturgisch jaar aandacht te besteden aan aan gebed en viering. Uit respect voor de geloofssituatie van elk kind laten we hier elke druk of dwang tot actieve deelname achterwege.  

Wij nodigen uit tot deelname aan het leven van de plaatselijke geloofsgemeenschap en tot reageren op alles wat het leven onmenselijk maakt of bedreigt. We roepen uit tot solidariteit met kansarmen, bij ons en in de Derde Wereld.

44_320.png

OPVOEDEND ONDERWIJS GEVEN

Wij willen onze kinderen helpen opgroeien door hun hele persoonlijkheid (Dit via hart (gevoelens), hoofd (kennis) en handen (muzische expressievormen) ) ontwikkelingskansen te bieden.

res_De inhoud meten. (1).JPG

Hoofd
Bij de kleuters bieden wij door gerichte activiteiten voluit kansen tot het verkennen van de wereld, tot taalontwikkeling en wiskundige initiatie.


In de lagere school trachten wij via de goedgekeurde leerplannen de  leergebied gebonden eindtermen te bereiken en de leergebied overschrijdende na te streven. Wij helpen hun de wereld te leren kennen. Zo worden de kennis en de vaardigheden bijgebracht die door de eindtermen vereist zijn: taal, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst,... We willen elk kind (of het nu eerder sneller leert, dan wel leermoeilijkheden heeft) op zijn eigen manier te benaderen om het te blijven boeien.

We stimuleren daarmee een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, kunnen samenwerken, leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt, ... Naarmate kinderen ouder worden, zullen ze dan ook meer tijd en aandacht dienen te besteden aan taken en lessen. Op dat vlak rekenen ze op de medewerking van thuis. Als voorbereiding op het secundair onderwijs, maar vooral op het leven als dusdanig, besteden wij als school aandacht aan het verwerven van inzichten, aan het zelfstandig leren omgaan met de wereld, kortom, aan het leren leren.

res_IMG_1070.JPG

Handen
Wij willen onze leerlingen ook vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren.Leren omgaan met het eigen lichaam, met de schoonheid van beeld en muziek, met de rijkdom aan talent in ieder van ons.

Kleuters worden vaardig in activiteiten zelfredzaamheid zoals jassen aan- en uitdoen, sluitingen open- en dichtdoen, handen wassen en afdrogen.  Ze krijgen kansen om grove motorische vaardigheden te oefenen doorheen de ganse dag: fietsen, huppelen, lopen, springen, voetballen op de speelplaats.
Klimmen, klauteren, balvaardigheden en evenwicht oefenen we in onze turnzaal.
Fijne motorische activiteiten zoals kleien, scheuren, schilderen, tekenen, knippen en prikken komen in onze klas-activiteiten iedere dag aan bod.

In het lagere school wordt daaraan verder gewerkt in de lessen muziek, tekenen, schoonschrift ... De lichamelijke ontwikkeling krijgt vooral aandacht in de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en turnen .

We bieden een krachtige leeromgeving aan. We stemmen af op de behoeften van de leerlingen. We willen zorgen voor een positieve betrokkenheid tussen school, ouders, de buurt en externe begeleiders.

res_IMG_0454.jpg

Hart
Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ook ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen zoals:

 • Beleefdheid en gepaste mondigheid (assertiviteit)
 • Eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef
 • Doorzettingsvermogen
 • Dankbaarheid en tevredenheid
 • Zin voor orde
 • Respect voor jezelf en voor je medemens
 • Rnteresse tonen voor wat in de wereld gebeurt
 • Een respectvolle houding tegenover je eigen en andermans materiaal,
 • Zorg voor het milieu en de omgeving.
 • Openstaan voor andere ideeën en gedachten en ze kritisch benaderen.

Met evenveel inzet besteden we aandacht aan sociale vaardigheden zoals:

 • Verdraagzaam zijn tegenover elkaar
 • Leren samenwerken
 • Je eigen mogelijkheden en beperktheden leren kennen en er gaande-weg mee leren omgaan
 • Waardering hebben voor prestaties van anderen, ook rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen
 • Op een fijne manier leren omgaan met elkaar; niet meedoen met pesterijen, de kant van de zwaksten kiezen
 • Ruzies leren oplossen zonder agressief gedrag
 • Zich weerbaar leren opstellen (tegen geweld, pesten ...)

Wij vinden het heel belangrijk in ieder het positieve te benadrukken, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde kunnen groeien, een basisvoorwaarde om later als evenwichtig mens door het leven te kunnen gaan. Wij willen op school alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die elk kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.

Voorleesmoment bib1.jpg

De zin voor creativiteit willen we ontwikkelen: van leren kijken, luisteren en voelen, tot zelf creatief zijn. Dit kan in de lessen spelen met taal (spreken en schrijven), knutselen, schilderen, muziek,...

Contact met cultuur in onze samenleving vinden we noodzakelijk: een verteltheater in de BIB, een kunstwerk bespreken in de klas, ..

De zeven competenties zijn een uitwerking van de 21st century skills, die kinderen moeten voorbereiden op een wereld waarvan wij nog niet precies weten hoe deze eruit gaat zien.

De zeven competenties zijn een uitwerking van de 21st century skills, die kinderen moeten voorbereiden op een wereld waarvan wij nog niet precies weten hoe deze eruit gaat zien.

Werken aan de school als organisatie en gemeenschap

Onze school werkt met duidelijke afspraken, orde en regelmaat. De neerslag van onze bekommernis om ons school-zijn voor iedereen leefbaar te maken, vindt u dan ook terug in ons schoolreglement. Graag besteden wij aandacht aan de naleving van deze afspraken en regels.


Wij willen dan ook een beroep doen op uw medewerking om, eerder in de geest dan naar de letter van het reglement, een ordelijk schoolgebeuren mogelijk te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een vlotte samenwerking tussen de ouders en het onderwijzend personeel een positieve invloed heeft op het leefklimaat op school en dus ook op de
ontwikkeling van uw kind.

De zorg voor dit kwaliteitsvol onderwijs deelt het team ook samen met het schoolbestuur, de ouderraad, de leerlingen, de externe begeleiders, de lokale kerkgemeenschap en de lokale gemeenschap.

Als ouder draagt u echter als eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook op een goede samenwerking en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

Het schoolbestuur, de directie en het onderwijzend personeel.