Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe.

De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen:

 • leren en ontwikkeling

 • onderwijsloopbaan

 • preventieve gezondheidszorg

 • psychisch en sociaal functioneren.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB waarmee wij samenwerken

CLB Noordwest-Brabant
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde
Tel.: 02/251 15 55
Fax: 02/253 70 65

Contactpersonen

Mevr. Laure Drieghe , drieghel@clbnwb.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u.

Maandag tot 18.30u.

 

VRAAGGESTUURDE WERKING

De CLB-medewerker is regelmatig op school voor overleg met de leerkrachten. Hij/zij ondersteunt daar de leerkrachten in het realiseren van de gepaste zorg voor de kinderen.

Dit noemen we het MDO, of multidisciplinair overleg. De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van het kind.

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en begeleiding wenselijk is. De school zal dan de ouders de raad geven om met het CLB contact op te nemen.

Bij het eerste contact wordt het verloop van de verdere begeleiding met de ouders besproken. De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met de begeleiding. 

 

OUDERS EN LEERLINGEN

Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking heeft op één van onze vier werkdomeinen. Samen zoeken we naar een gepaste aanpak van het probleem. Onderzoeken worden enkel gedaan in de context van deze begeleiding. Het CLB dient geraadpleegd te worden bij:

 • de overstap naar het buitengewoon onderwijs en GON

 • vervroegde of verlate instap in de lagere school

 • een niet voor de hand liggende overgang naar het secundair onderwijs.

De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering van:

 • de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn)

 • (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.

OE5NO70.jpg

HET DOSSIER

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 op het multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding):

 • Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, behalve wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet bekwame minderjarige zich hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te worden overgemaakt.

 • Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die betrekking hebben op de leerplichtbegeleiding en de medische onderzoeken.

 • Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten minste 10 dagen na inschrijving en geïnformeerd zijn.

 • Is de leerling jonger dan 12 jaar dan mag de ouder of voogd onder bepaalde voorwaarden het CLB-dossier inkijken.

 • Is de leerling ouder dan 12 jaar dan mag hij het CLB-dossier zelf inkijken. De ouders of voogd mogen dit enkel mits toestemming van de leerling.

 • De arts beslist over de inzage van de gezondheidsgegevens.

 • De ouders van de -12-jarige of de +12-jarige kunnen een kopie vragen van de gegevens die men kan inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie van de jeugdhulp (en niet in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure).

 • Ouders van de -12-jarige of de +12-jarige zelf kunnen ook vragen bepaalde gegevens niet in het dossier op te nemen.

OO6PT80.jpg

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door de dienst Preventieve Gezondheidszorg van het CLB.

Deze is bereikbaar op volgend adres:

Burcht 5, 1840 Londerzeel

Tel. : 052/30 94 69

E-mail: med.londerzeel@clbnoordwestbrabant.be

Bij elk onderzoek (behalve 1ste kl.) krijgt het kind de gelegenheid gemiste vaccins in te halen: vooraf wordt aan de ouders schriftelijke toestemming gevraagd. Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor opvolging van gehoor, groei,…

 • Bij de 1 ste kleuterklas gebeurt een medisch onderzoek door de verpleegkundige en de arts op school.

 • De 2 de kleuterklas krijgt een medisch onderzoek op het centrum.

 • Bij de leerlingen van het 1 ste leerjaar gebeurt een onderzoek op school door de verpleegkundige en de CLB-arts. Zij krijgen de kans zich te laten inenten tegen difterie, tetanus, polio en kinkhoest.

 • Bij de leerlingen van het 3 de leerjaar gebeurt een onderzoek door de verpleegkundige op school.

 • De leerlingen van het 5de leerjaar krijgen een medisch onderzoek op het centrum. Zij kunnen zich laten vaccineren tegen mazelen, bof en rubella.